Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86317
Title: Một số kinh nghiệm về chuyển giao công nghệ cho địa bàn nông nghiệp, nông thôn ở Trung Quốc
Authors: Hoàng Văn Cương
Keywords: Chuyển giao công nghệ
Ứng dụng tiến bộ khoa học
An ninh lương thực
Toàn cầu hóa kinh tế
Lãng phí lương thực
Nông nghiệp
Nông thôn
Chính sách công nghệ quốc gia
Công nghệ sinh học
Công nghệ sản xuất tiên tiến
Công nghệ vật liệu
Công nghệ thông tin
Xóa đói giảm nghèo
Kỹ thuật tiến bộ
Abstract: Mục tiêu của bài báo này là nhằm tìm hiểu một số khía cạnh dẫn đến sự thành công trong chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Trung Quốc, một nước trước đây mà vấn đề an ninh lương thực luôn gây nhức nhối cho nhiều cơ quan, nhiều nhà hoạch định chính sách. Từ đó, đối chiếu với chương trình: “Xây dựng các mô hình ứng dụng khoa hoc và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miên núi đang thực hiện ở Việt Nam” rút ra những bài học kinh nghiệm đế những cơ quan, địa phương đang triển khai, thực hiện chương trình này có những đối sách hợp lí, tránh sự lãng phí nguồn lực của Nhà nước, đáp ứng được nhu cầu của thực tại của người dân.
Issue Date: 2006
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội số 02 năm 2006
Language: vi
Right: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thônItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.