Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86327
Title: Phát triển doanh nghiệp theo hướng xanh - nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Authors: Phạm Hoàng Long
Keywords: Phát triển doanh nghiệp
Doanh nghiệp công nghiệp
Thành phố Hà Nội
Doanh nghiệp
Abstract: Luận án tập trung nghiên cứu quá trình phát triển doanh nghiệp theo hướng xanh; Đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp theo hướng xanh trên cơ sở các nhóm tiêu chí; Phân tích mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp CNHT theo hướng xanh để từ đó đề ra các giải pháp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển theo hướng xanh.
Advisor: Nguyễn Trí Tùng, Trần Quang Phú
Issue Date: 2024
Type: Luận án
Extent: 203 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUẬN ÁN SỬA CHUẨN PHẠM HOÀNG LONG LA.pdf2 (1).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾNG VIỆT.pdf3.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾNG ANH.pdf2 (1).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,37 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.