Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86355
Title: Sinh kế cho người khuyết tật vùng Đồng bằng Sông Hồng
Authors: Nguyễn Thị Mơ
Keywords: Sinh kế
Người khuyết tật
Đồng bằng Sông Hồng
Abstract: Luận án phát triển thêm khái niệm về người khuyết tật, luận giải rõ ràng hơn khả năng tiếp cận các nguồn lực cơ bản như tiếp cận công trình công cộng, tiếp cận cơ sở hạ tầng, tiếp cận thông tin, và tiếp cận các dịch vụ -thể chế của người khuyết tật; Luận án đã xây dựng được khung lý thuyết nghiên cứu về sinh kế của người khuyết tật vùng đồng bằng sông Hồng trên cơ sở sự kết hợp giữa năm nguồn lực sinh kế là vốn con người, vốn tài chính, vốn xã hội, vốn vật chất và vốn tự nhiên với năng lực của người khuyết tật trong đó năng lực của người khuyết tật là nhân tố mới trong mô hình sinh kế. Luận án luận giải vai trò hỗ trợ của công nghệ thông tin đối với từng dạng khuyết tật cho các hoạt động học tập, tìm kiếm việc làm và lựa chọn sinh kế của người khuyết tật.
Advisor: Vũ Thị Mai, Lê Thanh Hà
Issue Date: 2024
Type: Luận án
Extent: 184 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_NguyenThiMo.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThiMo_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 620,34 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThiMo_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 341,19 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.