Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86461
Title: Nhà nước pháp quyền dưới góc nhìn so sánh các quan điểm khoa học pháp lý đương đại
Authors: Thái Vĩnh Thắng
Keywords: Nhà nước pháp quyền
Nghị quyết 21 NQ/TW
Văn hoá pháp lý
Abstract: Bài viết phân tích khái niệm và các yếu tố cơ bản của nhà nước pháp quyền trong quan niệm phổ biến hiện nay trên thế giới, đặc biệt chú trọng vào nội dung của của Nghị quyết 27/NQ/TW vì tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền tại Việt Nam nhằm đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tiêu chí nhà nước pháp quyền.
Issue Date: 2023-11
Type: Bài trích
Extent: 13 tr, pdf
Method: Tạp chí khoa học pháp lý số 11 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí khoa học pháp lý
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nướcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.