Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86462
Title: Cơ chế, chính sách đặc thù đô thị thành phố Hồ Chí Minh - Vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn
Authors: Nguyễn Thị Thiện Trí
Keywords: Cơ chế đặc thù đô thị
Chính quyền đô thị
Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ chế đặc thù
Abstract: Bài viết phân tích vì cơ chế đặc thù và vị trí, tính chất pháp lý của cơ chế đặc thù dô thị TP. Hồ Chí Minh.
Issue Date: 2023-11
Type: Bài trích
Extent: 12 tr, pdf
Method: Tạp chí khoa học pháp lý số 11 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí khoa học pháp lý
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.