Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86532
Title: Những vấn đề lý luận, thực tiễn và hoàn thiện mô hình thiết chế chuyên trách chống tham nhũng ở nước ta hiện nay (kỳ II).
Authors: Võ Khánh Linh
Keywords: Thiết chể chuyên trách chống tham nhũng
Chống tham nhũng
Abstract: Bài viết làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về mô hình thiết chế chuyên trách chống tham nhũng.
Issue Date: 2024-02
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát số 2 năm 2024
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũngItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.