Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86550
Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng
Authors: Vũ Thị Hoa
Keywords: Thu hồi tài sản tham nhũng
Vụ án tham nhũng
Abstract: Bài viết làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật, giải pháp về nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng thời gian tới.
Issue Date: 2023-12
Type: Bài trích
Extent: 6 tr, pdf
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát số 24 năm 2023
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.