Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86609
Title: Chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Song Hà
Keywords: Chính sách bảo tồn
Dân tộc thiểu số
Việt Nam
Phát huy giá trị văn hóa
Abstract: Bài viết phân tích một số chính sách cơ bản nhằm phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số và đề xuất giải pháp đồng bộ nhằm tiếp tục hoàn thiện các chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.
Issue Date: 2023-08
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, PDF
Method: Tạp chí Cộng sản điện tử, tháng 8/2023
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Cộng sản điện tử
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịchItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.