Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86634
Title: Hoàn thiện pháp luật về di sản văn hóa phi vật thể ở nước ta hiện nay
Authors: Đỗ Thanh Hương
Keywords: Di sản văn hóa phi vật thể
Hệ thống pháp luật
Di sản văn hóa
Abstract: Bài viết khái quát hệ thống pháp luật về di sản văn hóa phi vật thể; đưa ra quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, PDF
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản, tháng 8/2020
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịchItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.