Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86637
Title: Quản lý Nhà nước về di sản văn hóa và những vấn đề đặt ra
Authors: Đinh Công Tuấn, Ngô Ngọc Diễm
Keywords: Quản lý Nhà nước
Di sản văn hóa
Luật Di sản văn hóa
Abstract: Bài viết nêu khái niệm di sản văn hóa và quản lý Nhà nước về di sản văn hóa; các chính sách và quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước trong việc quản lý di sản văn hóa; một số vấn đề đặt ra trong quản lý Nhà nước về di sản văn hóa ở Việt Nam hiện nay và giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao công tác quản lý Nhà nước về di sản văn hóa.
Issue Date: 2022-09
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, PDF
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam, tháng 9/2022
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.