Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86639
Title: Phát huy giá trị di sản văn hóa trong hệ thống các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Quốc Hùng
Keywords: Giá trị di sản văn hóa
Công nghiệp văn hóa
Việt Nam
Di sản văn hóa
Abstract: Nhận diện các ngành công nghiệp văn hóa trong lĩnh vực di sản văn hóa, hoạt động của các ngành này trong thời gian qua, những thuận lợi và khó khăn trong phát triển các ngành công nghiệp trong lĩnh vực di sản văn hóa hiện nay, đề xuất ý tưởng nhằm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong lĩnh vực này.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, PDF
Method: Tạp chí Di sản văn hóa, số 1(58) năm 2017
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Di sản văn hóa
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịchItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.