Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86665
Title: Xây dựng hệ thống an sinh xã hội có khả năng ứng phó với khủng hoảng và các cú sốc an sinh xã hội
Authors: Nguyễn Ngọc Toàn
Keywords: Hệ thống an sinh xã hội
Cú sốc
Đột ngột
Đại dịch Covid-19
Abstract: Bài viết tổng hợp lý luận về hệ thống an sinh xã hội ứng phó với các cú sốc của hệ thống an sinh xã hội và một số khuyến nghị chính sách
Issue Date: 2024-01
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí Lý luận Chính trị số 551 năm 2024
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận Chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.