Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86708
Title: Phát triển du lịch văn hóa thành ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Bốn
Keywords: Du lịch văn hóa
Ngành công nghiệp văn hóa
Việt Nam
Di sản văn hóa
Abstract: Bài viết diễn giải và bàn luận về phát triển du lịch văn hóa, loại hình du lịch khai thác các giá trị của di sản văn hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa của du khách, mang lại lợi ích kinh tế, xã hội, chính trị cho địa phương, quốc gia và góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.
Issue Date: 2020-11
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, PDF
Method: Trang Thông tin điện tử Trường Đại học Khánh Hòa, tháng 11 năm 2020
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Trang Thông tin điện tử Trường Đại học Khánh Hòa
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịchItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.