Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86712
Title: Vai trò của Di sản văn hóa trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Authors: Đỗ Văn Trụ
Keywords: Di sản văn hóa
Xây dựng nền văn hóa Việt Nam
Bản sắc dân tộc
Bảo tồn di sản văn hóa
Abstract: Bài viết đưa ra các số liệu về di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, phân tích trách nhiệm của Nhà nước và nhân dân trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; nhận diện vai trò của di sản văn hóa trong việc giáo dục lịch sử, truyền thống dân tộc, giáo dục con người Việt Nam toàn diện và là động lực của sự phát triển đất nước, qua đó kiến nghị giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách, hiệu quả của quản lý nhà nước, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, năng lực quản lý và phát triển nguồn nhân lực, phát huy vai trò của cộng đồng, phát huy các loại hình văn hóa đa dạng của từng cộng đồng dân tộc địa phương, đẩy mạnh và đa dạng hóa các biện pháp tuyên truyền, có chiến lược truyền thông sâu rộng…
Issue Date: 2022-11
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, PDF
Method: Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 11 năm 2022
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịchItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.