Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86717
Title: Di sản văn hóa và sự phát triển bền vững, nhân văn ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Phương Châm, Hoàng Cầm
Keywords: Di sản văn hóa
Sự phát triển bền vững
Nhân văn
Di sản văn hóa
Abstract: Tác giả phân tích mối quan hệ giữa di sản văn hóa và phát triển bền vững, những khó khăn, thách thức trong việc nhận thức mối quan hệ này; đề xuất một số giải pháp phát huy vai trò của di sản văn hóa và sự phát triển bền vững.
Issue Date: 2022-09-12
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, PDF
Method: Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 12/9/2022
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Cộng sản điện tử
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịchItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.