Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86738
Title: Những vướng mắc, bất cập trong chính sách pháp luật về Người Việt Nam ở nước ngoài
Authors: Nguyễn Hà Phương
Keywords: Chính sách pháp luật
Người Việt Nam ở nước ngoài
Abstract: Bài viết trình bày những vướng mắc, bất cập trong chính sách pháp luật về Người Việt Nam ở nước ngoài
Issue Date: 2024-03
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 12 tr, pdf
Method: BVCG_Phục vụ nghiên cứu, xây dựng BC giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với NVNONN
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.