Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86746
Title: Pháp luật Việt Nam về bảo hiểm hưu trí và một số kiến nghị sửa đổi
Authors: Trần Thị Thuỳ Lâm
Keywords: Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm hưu trí
Bảo hiểm hưu trí hằng tháng
Bảo hiểm xã hội một lần
Abstract: Bài viết phân tích quy định của pháp luật, thực tiễn và những vướng mắc chủ yếu trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm hưu trí bắt buộc. Trên cơ sở đó đề xuất những kiến nghị sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) về bảo hiểm hưu trí.
Issue Date: 2023-12
Type: Bài trích
Extent: 10 tr, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 12 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.