Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86757
Title: Giải pháp bảo đảm an ninh lương thực bền vững tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Hồng Sơn
Keywords: An ninh lương thực
Nông nghiệp
Việt Nam
Abstract: Bài viết đưa ra cần có những chiến lược, kế hoạch nhằm bảo đảm một nền an ninh lương thực thực sự bền vững, đặc biệt là việc bảo đảm an ninh lương thực đồng đều cho mọi người dân trong mọi vùng miền.
Issue Date: 2024-01
Type: Bài trích
Extent: 6 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 01 năm 2024
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.