Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86761
Title: Bảo đảm tổ chức thực hiện pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Lê Thanh Bình
Keywords: Tổ chức thực hiện pháp luật
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Abstract: Bài viết đưa ra các giải pháp bảo đảm tổ chức thực hiện pháp luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời gian tới.
Issue Date: 2024-01
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 01 năm 2024
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN1.24_Bảo đảm tchuc thực hiện pl trong NNPQXHCNVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.