Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86769
Title: Nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch sử cách mạng căn cứ kháng chiến
Authors: Nguyễn Thị Phượng
Keywords: Căn cứ kháng chiến
Căn cứ địa cách mạng
Abstract: Bài viết thể hiện cần nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch sử cách mạng căn cứ kháng chiến
Issue Date: 2024-01
Type: Bài trích
Extent: 4 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 01 năm 2024
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.