Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86773
Title: Văn hoá công vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Authors: Chu Thị Khánh Ly
Keywords: Văn hóa công vụ
Cơ quan hành chính nhà nước
Hội nhập quốc tế
Vị thế quốc tế
Abstract: Bài viết yêu cầu đặt ra của bối cảnh hội nhập quốc tế, nền hành chính nhà nước Việt Nam cần phải xây dựng và thực hiện văn hóa công vụ nhằm định hướng cho hoạt động hành chính nhà nước đạt hiệu quả và nâng cao uy tín, vị thế quốc tế.
Issue Date: 2024-01
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước tháng 2 năm 2024
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.