Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86784
Title: Chính sách phát triển du lịch bền vững của một số nước và giá trị tham khảo cho Việt Nam
Authors: Lê Thị Ngọc Lệ
Keywords: Chính sách phát triển du lịch
Du lịch bền vững
Giá trị tham khảo
Du lịch Việt Nam
Abstract: Bài viết giới thiệu những chính sách phát triển du lịch bền vững của một số nước trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Issue Date: 2024-01
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước tháng 2 năm 2024
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.