Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86787
Title: Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Hữu Công
Keywords: Công bằng xã hội
Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
Abstract: Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện thực hiện có hiệu quả và chất lượng bảo đảm công bằng xã hội trong điều kiện phát triển nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay.
Issue Date: 2023-12
Type: Bài trích
Extent: 4 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước tháng 12 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.