Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86828
Title: Tổng hợp thông tin, số liệu về lĩnh vực Xã hội 5 tháng đầu năm 2024
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Tổng hợp
Xã hội
5 tháng đầu
2024
Abstract: Chuyên đề tổng hợp thông tin, số liệu cơ bản về các vấn đề thuộc lĩnh vực Xã hội 5 tháng đầu năm 2024, bao gồm: Đời sống dân cư và một số chỉ số xã hội nổi bật; Giáo dục và đào tạo; Tiêu dùng; Môi trường; Y tế, sức khỏe cộng đồng, dịch bệnh; Lao động - Việc làm; Phúc lợi, bảo hiểm và an sinh xã hội; Tội phạm, tệ nạn xã hội; Giao thông vận tải; Văn hóa, thể thao, du lịch.
Issue Date: 2024-05
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 28 trang, PDF
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.