Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86830
Title: Đánh giá tình hình ban hành chính sách pháp luật về người Việt Nam ở nước ngoài
Authors: Đỗ Anh Tú
Keywords: Chính sách
Người Việt Nam ở nước ngoài
Abstract: Bài viết trình bày về việc đánh giá tình hình ban hành chính sách pháp luật về người Việt Nam ở nước ngoài.
Issue Date: 2024-03
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 8 tr, pdf
Method: BVCG_Phục vụ nghiên cứu, xây dựng BC giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với NVNONN
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.