Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86832
Title: Quy định về ngạch bậc của thẩm phán trong dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và một số kiến nghị
Authors: Nguyễn Minh Khuê
Keywords: Thẩm phán
Dự thảo Luật Tổ chức Toà án
Ngạch
Bậc của thẩm phán
Abstract: Bài viết trình bày những quy định về ngạch bậc của thẩm phán trong dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và một số kiến nghị
Issue Date: 2024-04-17
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 4 tr, pdf
Method: BVCG_Ý kiến chuyên gia về dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.