Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86834
Title: Góp ý Dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Phòng cháy, chữa cháy
Cứu nạn
Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Cứu hộ
Abstract: Chuyên đề tập trung nghiên cứu các nội dung góp ý Dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm: (1) Một số vấn đề chung của Dự thảo Luật (Về quan điểm, nguyên tắc ban hành luật; Bố cục của dự thảo Luật; Phạm vi điều chỉnh và tính thống nhất với hệ thống pháp luật); (2) Các nội dung cụ thể của Dự thảo Luật (Về chữa cháy trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và nhà ở của thành viên các cơ quan này; Cứu nạn, cứu hộ; Xây dựng, bố trí lực lượng, nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Điều khoản thi hành; Ủy quyền lập pháp và quy định về thủ tục hành chính).
Issue Date: 2024-05
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 11 trang, PDF
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.