Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86836
Title: Góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Phòng, chống mua bán người
Dự thảo Luật
Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)
Mua bán người
Abstract: Chuyên đề tập trung nghiên cứu nội dung góp ý của Dự thảo Luật gồm: (1) Một số vấn đề chung (Về bảo đảm tính thống nhất của Dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người với các luật liên quan và sự tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Việc thể hiện chính sách "phòng" và "chống" mua bán người và các nhóm chính sách cụ thể trong Dự thảo Luật; (2) Một số ý kiến góp ý cụ thể (Về nội dung một số điều khoản; Kỹ thuật lập pháp).
Issue Date: 2024-05
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 15 trang, PDF
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.