Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86837
Title: Góp ý Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Góp ý
Dự thảo Luật
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)
Abstract: Chuyên đề tập trung nghiên cứu một số nội dung góp ý Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) gồm: (1) Một số vấn đề chung (về quan điểm, nguyên tắc xây dựng Luật; Tính thống nhất với hệ thống pháp luật; Bố cục, tên gọi, phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật; Kỹ thuật lập pháp); (2) Một số ý kiến góp ý cụ thể đối với Dự thảo Luật.
Issue Date: 2024-05
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 13 trang, PDF
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.