Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/86838
Title: Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Cảnh vệ
Dự thảo Luật
Luật Cảnh vệ
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ
Abstract: Chuyên đề tập trung nghiên cứu một số nội dung góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ gồm: (1) Tính thống nhất với hệ thống pháp luật; (2) Bổ sung quy định áp dụng biện pháp cảnh vệ đối với đối tượng không thuộc trường hợp quy định của Luật Cảnh vệ; (3) Bổ sung nhiệm vụ của lực lượng Cảnh vệ; (4) Quy định giao Bộ Công an quy định cụ thể về biện pháp cảnh vệ; (5) Chế độ cảnh vệ đối với người giữ chức vụ, chức danh chủ chốt, cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước.
Issue Date: 2024-05
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 8 trang, PDF
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.