Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/87302
Title: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp trong tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị
Authors: Đinh Hoài Nam
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Doanh nghiệp
Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị
Tập đoàn kinh tế Nhà nước
Abstract: Luận án nghiên cứu lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) và hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Qua đó, đánh giá thực trạng và đề ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống KSNB tại các doanh nghiệp trong Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thi.
Advisor: Cao Tấn Khổng, Phùng Thị Đoan
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Extent: 258 trang, PDF
Method: Học viện Tài chính
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.