Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/87308
Title: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Authors: Trần Tuấn Anh
Keywords: Kế toán doanh thu
Kinh doanh
Doanh nghiệp
Kinh doanh chè
Thái nguyên
Giá vốn hàng bán
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp trên cả hai góc độ KTTC và KTQT. Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên, nêu rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập để từ đó có giải pháp hoàn thiện phù hợp. Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời chỉ rõ các điều kiện để thực hiện các giải pháp đề xuất theo mục tiêu đã đề ra.
Advisor: Đặng Thị Loan, Phạm Thị Thu Thủy
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Extent: 213 trang, PDF
Method: Học viện Tài chính
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA_Doanh nghiep SX KD ch Thai Nguyen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.