Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/87385
Title: Giải pháp tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước
Authors: Hoàng Thị Hải Yến
Keywords: Đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp FDI
FDI
Abstract: Bài viết đánh giá thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường liên kết giữa hai khu vực doanh nghiệp này vì sự phát triển bền vững của cả hai bên.
Issue Date: 2023-10
Type: Bài trích
Extent: 3 tr, pdf
Method: Tạp chí Tài chính số 813 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.