Browsing by Author Nguyễn Phương Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  

Showing results 1 to 20 of 20

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2019)

 • Cuốn sách cập nhật đầy đủ các văn bản pháp luật và văn bản hướng dẫn áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự được ban hành những năm gần đây, kết hợp phân tích, so sánh sự khác nhau giữa các điều luật tương ứng của hai Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 và năm 2015, nhằm làm sáng tỏ hơn các nội dung mới sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2015)

 • Đây là sản phẩm khoa học được biên soạn từ kết quả nghiên cứu của tập thể tác giả và gắn với thực tiễn quá trình tiến hành thí điểm nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ đại biểu Quốc hội Đinh Xuân Thảo thực hiện quyền trình sáng kiến pháp luật. Bao gồm 3 phần: - Cơ sở lý luận pháp luật đảm bảo thực hiện Quyền trình sáng kiến pháp luật của ĐBQH; - Thực trạng pháp luật đảm bảo Quyền trình sáng kiến pháp luật của ĐBQH; - Quan điểm, kiến nghị hoàn thiện pháp luật đảm bảo thực hiện Quyền trình sáng kiến pháp luật của ĐBQH.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2018)

 • Tài liệu bao gồm thông tin của nhiều cuộc điều tra mức sống dân cư nhằm theo dõi và giám sát một cách có hệ thống mức sống các tầng lớp dân cư Việt Nam; giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo. Góp phần đánh giá kết quả thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) và phát triển bền vững (SDGs) và các Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách tập trung vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên thế giới hướng tới cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nâng cao năng lực cạnh tranh của các quốc gia trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cuốn sách cập nhật về xu hướng cũng như vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế thế giới, từ đó hoàn thiện các chính sách phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách kế thừa một số nội dung hoạt động KHCN (Khoa học Công nghệ) được trình bày trong các cuốn sách xuất bản từ năm 2017 về trước, đồng thời bổ sung, hoàn chỉnh bức tranh KHCN Việt Nam năm 2017. Đây sẽ là nguồn tư liệu hữu ích đóng góp cho việc hoạch định chính sách kinh tế - xã hội của Việt Nam trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách cập nhật một số định hướng chính sách phát triển mới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đồng thời khái quát bức tranh về phát triển tiềm lực cùng với các kết quả hoạt khoa học và công nghệ của Việt Nam trong năm qua.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2021)

 • Cuốn sách trình bày những nét cơ bản của bức tranh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của nước ta trong năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020 với các nội dung chính gồm: Định hướng chiến lược, chính sách; nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo; đóng góp của khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội; và một số nội dung khác.

 • Luathoc8.2015_B1_Apdungbienphapkhancaptamthoi.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Phương Anh (2015)

 • Chế định biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT) được quy định tại Chương VIII Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) từ Điều 99 đến Điều 126 là cơ sở pháp lí quan trọng để toà án áp dụng các BPKCTT nhanh chóng, chính xác; là phương tiện để cá nhân, cơ quan tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Bài viết làm rõ một số hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật TTDS hiện hành về áp dụng các BPKCTT và những vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về áp dụng các BPKCTT.