Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16035
Title: Quyền tư pháp trong cơ chế quyền lực nhà nước theo Hiến pháp năm 2013
Authors: Đào Trí Úc
Keywords: Quyền tư pháp
2013
Hiến pháp
Abstract: Phân tích nội dung các vấn đề liên quan đến quyền tư pháp, hoạt động tư pháp và cơ quan tư pháp: khái niệm, phạm vi, tính chất và hệ thống. Chỉ ra vị trí trung tâm của Tòa án trong hệ thống tư pháp và vai trò trọng tâm của hoạt động xét xử trong hoạt động tư pháp
Issue Date: 2014
Format: tr. 11-16, .pdf
Source: Tạp chí Khoa học Pháp lý. Năm 2014. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 896,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.