Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16040
Title: Một số vấn đề của pháp luật về hoạt động môi giới chứng khoán
Authors: Phan Phương Nam
Keywords: Pháp luật
Công ty chứng khoán
Môi giới chứng khoán
Abstract: Đề cập đến các vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán. Chỉ ra và phân tích những hạn chế của những quy định pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán thông qua việc nghiên cứu các nội dung có liên quan của pháp luật hiện hành áp dụng đối với hoạt động môi giới chứng khoán. Đề xuất một số kiến nghị liên quan đến việc hoàn thiện pháp luật về môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán
Issue Date: 2014
Format: tr. 44-50, .pdf
Source: Tạp chí Khoa học Pháp lý. Năm 2014. Số 3
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.