Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/16087
Title: Đổi mới Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp ở nước ta
Authors: Trần Ngọc Đường
Authors: Trần Ngọc Đường
Keywords: Viện kiểm sát nhân dân
Cải cách tư pháp
Cơ quan điều tra
Abstract: Để bàn về việc đổi mới Cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân trong điều kiện cải cách tư pháp đang tiến hành ở nước ta, trước hết phải xuất phát từ vị trí, vai trò, chức năng của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của các bản Hiến pháp, nhất là bản Hiến pháp đã được Quốc hội vừa mới thông qua tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII. Trên cơ sở đó, mới bàn về mô hình tổ chức và thẩm quyền điều tra của Viện kiểm sát.
Issue Date: 2014
Format: tr.49-54, .pdf
Source: Tạp chí kiểm sát. Năm 2014. Số 4
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.