Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16408
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm
Authors: Phạm Văn Gòn
Keywords: Tội phạm
Tin báo
Tố giác
Công tác kiểm sát
Chất lượng
Giải pháp
Nâng cao
Abstract: Thực tiễn để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm nói chung và việc kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm nói riêng là một áp lực lớn đối với Viện kiểm sát nhân dân hai cấp. Tuy nhiên, nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, xác định tốt công tác này, Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều giải pháp, quyết liệt chỉ đạo thực hiện tốt công tác.
Issue Date: 2014
Format: tr. 9-11, tr. 19, .pdf
Source: Tạp chí kiểm sát. Năm 2014. Số 8
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.