Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17561
Title: Một số vấn đề về thủ tục giám đốc thẩm trong Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam nhìn dưới góc độ luật tố tụng hình sự một số nước.
Authors: Đặng Văn Thực
Keywords: Bộ luật Tố tụng hình sự
giám đốc thẩm
Luật tố tụng hình sự
Quốc tế
Thủ tục
Việt Nam
Abstract: Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị "Về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020" đã chỉ rõ: "Từng bước hoàn thiện thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng quy định chặt chẽ những căn cứ kháng nghị và quy định rõ trách nhiệm của người ra kháng nghị đối với bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; khắc phục tình trạng kháng nghị tràn lan, thiếu căn cứ"
Issue Date: 2014
Format: tr. 55-60, .pdf
Source: Tạp chí kiểm sát. Năm 2014. Số 19
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.