Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18083
Title: Cơ sở của các quy định riêng về phá sản các tổ chức tín dụng
Authors: Dương Kim Thế Nguyên
Keywords: Kinh doanh
Luật phá sản
Quy định
Tín dụng
Tổ chức tín dụng
Abstract: Trình bày đặc trưng cơ bản của TCTD : TCTD là một doanh nghiệp; là loại hình doanh nghiệp duy nhất có quyền kinh doanh ngân hàng bằng việc thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng; hoạt động kinh doanh của các TCTD là hoạt động kinh doanh tiềm ẩn nhiều loại rủi ro ở mức độ cao. Phân tích cơ sở kinh tế và pháp lý chi phối việc xây dựng quy chế pháp lý riêng về phá sản các TCTD. Đề cập một số nội dung có tính chất đặc thù cần được quy định trong luật phá sản các TCTD.
Issue Date: 2014
Format: tr. 23-31, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 5
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.