Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18348
Title: Nhà nước pháp quyền là tinh thần pháp luật hay là đúng quy trình
Authors: Nguyễn Đăng Dung
Keywords: Hiến pháp
Nhà nước
Nhà nước pháp quyền
Pháp luật
Abstract: Trình bày những tiêu chí xây dựng NNPQ : NNPQ trước hết là tuân thủ pháp luật của mọi chủ thể; NNPQ phải là thượng tôn pháp luật - tinh thần pháp luật; NNPQ là quy trình tố tụng chuẩn, hợp lý, hợp pháp của các cơ quan nhà nước. Thực tế xây dựng tinh thần pháp luật và quy trình chuẩn ở Việt Nam, kiến nghị cơ quan nhà nước cần nghiên cứu các chỉ tiêu tinh thần pháp luật và quy trình chuẩn hình thành NNPQ ở Việt Nam
Issue Date: 2014
Format: tr. 8-13, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 7
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.