Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18488
Title: Chính phủ và việc soạn thảo Luật Tổ chức Chính phủ theo tinh thần của Hiến pháp
Authors: Nguyễn Đăng Dung
Keywords: Luật Tổ chức Chính phủ
Chính phủ
Hiến pháp
Abstract: Phân tích vai trò của Chính phủ và nội dung công việc Chính phủ cần làm và phải làm theo Hiến pháp 2013. Trình bày quy mô và cơ cấu tổ chức của Chính phủ phụ thuộc vào tỷ lệ phần trăm dân số làm việc trong Chính phủ và chi tiêu của Chính phủ so với GDP. Đề xuất kiến nghị tìm cách thể hiện rõ nhiệm vụ của Chính phủ trong Dự thảo Luật tổ chức Chính phủ
Issue Date: 2014
Format: tr. 1-8, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 9
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.