Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18494
Title: Vai trò của Chính phủ trong quá trình ban hành và thực hiện các đạo luật của Quốc hội
Authors: Thái Thị Tuyết Dung
Keywords: Chính phủ
Đạo luật
Quốc hội
Vai trò
Văn bản luật
Abstract: Trình bày nội dung vai trò của Chính phủ trong quá trình ban hành và thực hiện các văn bản luật : vai trò là chủ thể quan trọng nhất trong hoạt động ban hành các văn bản luật; vai trò quyết định trong quá trình triển khai thi hành các văn bản luật. Đề cập một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các văn bản luật. Đề xuất kiến nghị sửa đổi các văn bản luật nâng cao vai trò của Chính phủ
Issue Date: 2014
Format: tr. 41-47, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 9
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.