Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18495
Title: Vai trò của Thủ tướng Chính phủ theo Hiến pháp 2013
Authors: Trần Thị Thu Hà
Keywords: 2013
Hiến pháp
Luật Tổ chức Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Abstract: Trình bày nội dung vai trò của Thủ tướng Chính phủ theo Hiến pháp 2013 : Hiến pháp 2013 tiếp tục đề cao vai trò của Thủ tướng Chính phủ; có sự phân định rõ hơn về thẩm quyền và trách nhiệm giữa Chính phủ với Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Bộ trưởng. Đề xuất kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ 2001 tăng cường vai trò của Thủ tướng Chính phủ
Issue Date: 2014
Format: tr. 48-57, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 9
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.