Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18497
Title: Cơ cấu tổ chức Chính phủ để cung ứng dịch vụ công tốt nhất: Trường hợp Việt Nam và một số kiến nghị đổi mới
Authors: David Koh
Keywords: Việt Nam
Cơ cấu tổ chức Chính phủ
Dịch vụ công
Abstract: Vai trò của dịch vụ công. Đề cập những khó khăn, thách thức trong việc cung cấp dịch vụ công ở Việt Nam : chất lượng thấp; mức độ hài lòng thấp; tham nhũng và năng lực yếu kém. Đề xuất một số kiến nghị đổi mới trong cơ cấu tổ chức Chính phủ để cung ứng dịch vụ công tốt nhất
Issue Date: 2014
Format: tr. 64-67, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 9
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.