Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/18697
Title: Hội thảo "Tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 2013"
Authors: Khánh Vân
Authors: Khánh Vân
Keywords: 2013
Bộ máy nhà nước
Hiến pháp
Tổ chức bộ máy nhà nước
Abstract: Trình bày nội dung những vấn đề chung về tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 2013, các thiết chế hiến định độc lập, quy định về chính quyền địa phương trong Hiến pháp
Issue Date: 2014
Format: tr. 62-64, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 10
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 972,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.