Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18888
Title: Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bầu cử quốc gia
Authors: Vũ Hồng Anh
Keywords: Hiến pháp
Hội đồng Bầu cử quốc gia
Abstract: Đặt ra các vấn đề cần giải quyết trong việc cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về tổ chức và hoạt động của HĐBCQG gồm : cần xác định rõ HĐBCQG là cơ quan hoạt động thường xuyên hay lâm thời; cần xác định nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của HĐBCQG đối với cuộc bầu cử đại biểu quốc hội, cuộc bầu cử đại biểu HĐND...
Issue Date: 2014
Format: tr. 18-20, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 13
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.