Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/19027
Title: Hiến pháp năm 2013 với chế định bảo đảm quyền con người về tư pháp hình sự
Authors: Phạm Văn Hùng
Authors: Phạm Văn Hùng
Keywords: 2013
Hiến pháp
Quyền con người
Tư pháp hình sự
Abstract: Khái quát về Tòa án- cơ quan thực hành quyền tư pháp, thành công lớn của các nhà lập hiến. Trình bày nội dung chế định bảo đảm quyền con người về tư pháp hình sự : bảo đảm sự đúng đắn trong việc bắt người; bảo đảm không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình... Phân tích ý nghĩa của chế định bảo đảm quyền con người về tư pháp hình sự trong Hiến pháp 2013
Issue Date: 2014
Format: tr. 3-11, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 15
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.