Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19028
Title: Hiến pháp năm 2013 về việc bảo vệ quyền của trẻ em
Authors: Hoàng Minh Khôi
Keywords: 2013
Hiến pháp
Quan hệ hôn nhân và gia đình
Quan hệ lao động
Quan hệ pháp luật
Quyền trẻ em
Abstract: Nêu nhận thức về sự bảo hộ và bảo đảm quyền trẻ em trong quan hệ lao động; quan hệ hôn nhân và gia đình; quan hệ pháp luật và pháp luật tố tụng được hiến định cụ thể trong Hiến pháp 2013. Đề xuất một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung căn bản hệ thống pháp luật tố tụng đối với trẻ em trên các lĩnh vực lao động, dân sự, hành chính và hình sự
Issue Date: 2014
Format: tr. 12-18, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Năm 2014. Số 15
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.