Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/19496
Title: Đánh giá tác động chính trị của việc gia nhập TPP đối với Việt Nam và ASEAN
Authors: Nguyễn Hùng Sơn
Keywords: ASEAN
Ngoại giao
TPP
Việt Nam
Abstract: Việc Việt Nam gia nhập TPP có tác động tương ứng tới cả ba mục tiêu của Việt Nam. Đã có nhiều phân tích về các tác động kinh tế, thương mại của việc Việt Nam gia nhập TPP. Tuy nhiên, do khả năng tác động kinh tế, thương mại to lớn của TPP đối với các nước thành viên, nhiều quốc gia còn nhìn nhận TPP như một công cụ chính trị, ngoại giao quan trọng nhằm tập hợp lực lượng và tạo dựng ảnh hưởng lâu dài ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Issue Date: 2014
Format: tr. 159-171, .pdf
Source: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế. Năm 2014. Số 2
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.